فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

فیلم نحوه انجام آزمايش تعیین مقاومت فشاري قالبهاي بتن استوانه اي

آزمايش مقاومت پس از انقضاي مدت زمان مقرر بر روي هر نمونه و پس از خارج كردن از آب آهك و در حالت مرطوب انجام ميشود . آب سطحي نمونه بايستي با پارچه مرطوب از , نمونه جدا گردد .قرار گرفتن هر نمونه در جك بتن شكن بايد در حالتي باشد كه فشار بطور عمودي به نمونه استوانه وارد شود . قطر صفحات فولادي فوقاني و تحتاني ماشين بايد حداقل سه درصد از قطر نمونه مورد آزمايش بزرگتر باشد . ضخامت صفحات فولادي بايستي بين ۲۰ الي ۶۰ پوند بر اينچ مربع در هر ثانيه باشد ( ۸۴ الي ۲۱۰…