شبیه سازی عددی جریان دو فازی در یک مخزن و آموزش عبارت نویسی در CFX

شبیه سازی عددی جریان دو فازی در یک مخزن و آموزش عبارت نویسی در CFX

شبیه سازی عددی جریان دو فازی در یک مخزن و آموزش عبارت نویسی در CFX

۱) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و …۲) معرفی مسئله
۳) آموزش گام به گام ایجاد مدل هندسی در ANSYS Design Modeler 17.0
۴) آموزش نامگذاری سطوح
۵) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing
۶) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0
۷) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17.0
۸) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس…